Diensten

Wat doen we?

Als onafhankelijke netwerkorganisatie zetten we onze partners op het juiste pad van innovatieve oplossingen voor lastige knelpunten. We inspireren onze stakeholders en helpen hen bij vernieuwing. We weten precies welke kennis waar te vinden is. We organiseren ontmoetingen tussen de juiste kennispartners en bedrijven. Dat leidt tot verrassende projecten en slimme samenwerkingen.

We zijn er trots op dat Noord-Nederland daarin een voorloper is. Daarom bieden we een podium om deze successen breed uit te dragen. Dat gebeurt niet alleen regionaal, maar ook nationaal en internationaal. Zo staat het ZIF steeds aan de wieg van vernieuwende initiatieven en waarbij wordt aangehaakt bij vitaliteit, talenten en initiatief van burgers.

Het ZIF zoekt daarnaast actief naar ondersteunende (subsidie)programma's en beleidsregels om die initiatieven van de grond te krijgen. We kennen zowel de wegen in de zorg als in andere sectoren. Een project blijft op die manier niet alleen een idee: we helpen stakeholders het idee te financieren en uit te werken. Het ZIF is vaak initiator van een project of biedt een ondersteunende rol als inbrenger van inhoudelijke expertise. We vervullen daarmee wisselend de rol van aanjager, projectpartner, coördinator en netwerkorganisatie.
 

Voor wie?

Het ZIF is een breed samengesteld netwerk bestaande uit: zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgbelangen, overheden, woningbouwcorporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het ZIF is bovendien klankbord voor burgers, want zij nemen steeds vaker zelf initiatief en hebben goede ideeën om hun welzijn en zorg anders te organiseren. Innovatie begint bij kruisbestuiving. Concreet kunnen we het volgende betekenen:
 

  • Voor zorginstellingen: We ontwikkelen nieuwe zorgconcepten; ontsluiten kennis over bewezen interventies; bieden toegang tot landelijke en EU-programma's; houden zo nodig een spiegel voor en bieden afstemming met burgerinitiatieven.
  • Voor zorgverzekeraars: We vertalen nieuwe zorgconcepten naar de rol van zorgverzekeraars, we letten daarbij natuurlijk op kostenbeheersing en zorgen ervoor dat de zorg op de juiste plek georganiseerd wordt. Maar we focussen ons ook op de eigen verantwoordelijkheid en versterking van de regie door de burger.
  • Voor gemeenten: We brengen expertise over ontwikkelingen in de zorg en het sociale domein, en leggen daarbij verbinding met ZIF-netwerkpartners en lokale burgerinitiatieven.
  • Voor kennisinstellingen: We helpen met zorgarbeidsinnovatie, stageplekken, onderzoeksvragen en 'valorisatie' van onderzoek.
  • Voor corporaties: We helpen kennis te vergaren hoe hun kwetsbare huurders veilig thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld met behulp van domotica. Ook denken we mee over levensloopbestendig wonen.
  • Voor burgers en initiatieven: We bieden initiatieven toegang tot de ZIF-netwerkpartners om de mogelijkheid tot zelfregie, participatie en eigen verantwoordelijkheid te vergroten.