ZIF: Overige activiteiten

Wat doen we nog meer?

We houden ons daarnaast nog met de volgende activiteiten bezig: 

  • We verzorgen gastcolleges bij de Hanzehogeschool om studenten van de SPV, POH GGZ en wijkverpleging kennis te laten 
    maken met Public Health. 
  • We zijn betrokken bij Praten Over Gezondheid (POG). We leveren een bijdrage aan de stuurgroep voor doorontwikkeling en acquisitie, en initiëren nieuwe modules. Ook hebben we zitting in het bestuur van POG. 
  • Kans voor de Veenkoloniën. De komende acht jaar is er €10 miljoen beschikbaar om verbetering tot stand te brengen op het gebied van gezondheidsachterstanden in de Drentse en Groningse Veenkoloniën. ZIF is kwartiermaker en penvoerder voor het ontwikkelen van het plan van aanpak dat vanuit de regio aan VWS wordt aangeboden. 
  • Wij zijn initiatiefnemer en uitvoerder van het onderzoek naar de bruikbaarheid van 'Triple Aim' voor Noord-Nederland. In een Triple Aim aanpak is aandacht voor het bevorderen van de gezondheid, kwaliteit van zorg en kostenbeheersing. 
  • De huidige focus in het aardbevingsgebied is gericht op 'economische duurzaamheid met nadruk op aardbevingsbestendig bouwen en energie'. Wij bepleiten dit op te rekken naar maatregelen die bijdragen aan langer zelfstandig wonen. We zijn initiator van de position paper: 'Leefbaarheid zonder grenzen'. 
  • We organiseren drie of vier keer per jaar masterclasses voor gemeenten rond generieke thema's die spelen in het sociaal domein. Onder andere: communicatie en gezondheid, en verward gedrag.
  • We verkennen samen met andere regionale innovatienetwerken en landelijke partijen hoe samen opgetrokken kan worden in en met Zorginnovatie.nl. Zorginnovatie.nl is een open co-creatie platform en community. Innovatoren kunnen hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve ideeën van anderen. Wij zijn partner voor Noord-Nederland.