Seker en Sûn: assen zorgscenario’s bekend

woensdag 28 september 2016

  • HANNN

Het project Seker en Sun heeft tot doel scenario’s te ontwikkelen voor de zorg in Fryslân. Het project heeft een looptijd van 2016 tot 2018 en wordt gestart met een uitgebreide inventarisatie bij alle stakeholders in welzijn en zorg. Hierbij zullen burgers, professionals, overheden, bestuurders, onderwijs en andere betrokkenen meedenken en -praten. Het project zal leiden tot scenario’s, die gebruikt kunnen worden bij de vormgeving van de zorg in 2030. Het project wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, GGD Fryslân, Zorgbelang Fryslân en Venturaplus en financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Meer informatie over het project is te vinden op www.sekersun.frl

Op 14 september is in de Strategische Adviesraad een eerste analyse gemaakt.
Met behulp van een scenario-analysemodel is vastgesteld dat vele ontwikkelingen in de samenleving voorspelbaar zijn, zoals de vergijzing.
Wat we ook zeker weten is dat techniek en digitale communicatie een steeds grotere rol zullen spelen.

We weten echter niet of alle mogelijkheden ook toegankelijk voor iedereen zijn, en of bijvoorbeeld ouderen alle mogelijkheden ook zullen gebruiken. Een tweede belangrijke onzekerheid is de ontwikkeling van de samenleving. We hebben een periode van individualisering achter de rug, maar signaleren nu ook de roep om meer solidariteit en tegengaan van de tweedeling in de samenleving. Het is onduidelijk hoe zich dit zal ontwikkelen.

In het project zullen daarom in deze onzekerheidsgebieden nader worden onderzocht. Hierbij zullen twee assen op elkaar worden geplaatst:

De as: veel – weinig/ veel gebruik technologie; 
De as: veel – weinig solidariteit / collectiviteit. 

In de komende twee maanden zullen vier focusgroepen zich over deze vraag buigen en zullen de contouren van de scenario’s worden opgesteld.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network