Doelen

De prognose van de commissie Kaljouw van de zorgvraag in 2030 leidt tot het zogenaamde ABCD model:
A. Voorzorg;
B. Gemeenschapszorg;
C. Laagcomplexe zorg;
D. Hoogcomplexe zorg.


Seker en Sûn focust op A tot en met C, omdat hier de meeste resultaten te behalen zijn in termen van efficiëntie en middelen. Op basis van de verwachte zorgvraag in 2030 heeft de commissie Kaljouw burgerprofielen geformuleerd die ingedeeld zijn in 6 clusters op basis van overeenkomsten. Door middel van deze clusters heeft de commissie een aanzet tot zorgarrangementen opgesteld, die zij niet verder uitgewerkt heeft. Multidisciplinair samengestelde en samenwerkende teams voeren deze arrangementen uit op basis van noodzakelijke bekwaamheden. Met toekomstscenario’s worden deze zorgarrangementen verder uitgewerkt in de vorm van een innovatieagenda. Men gaat na of bij invulling van de scenario’s aanvullingen nodig zijn op regulier beleid in de vorm van zorginnovaties.

Dit project leidt tot de volgende eindresultaten:
-1. Invulling van toekomstscenario’s voor Friesland waarmee de zorgarrangementen binnen de 6 clusters verder uitgewerkt worden op basis van workshops met burgers, patiënten, beleidsmedewerkers, zorgprofessionals en bestuurders (zowel van gemeenten als van zorginstellingen). Voor de ontwikkeling van de scenario’s gebruikt men het cijfermateriaal en de expertise van het Friese Sociale Planbureau op het gebied van zorg en burgerpanels. Implementatie van de zorgarrangement leidt uiteindelijk tot reguliere zorg.

-2. De toekomstscenario’s worden vertaald door te kijken naar beroepenstructuur en benodigde vaardigheden en deskundigheid bij burgers en beroepskrachten, om vervolgens samen vorm te kunnen geven aan de invulling van zorgarrangementen in samenspraak met het onderwijs en werkgevers in de zorg.

-3. Een platform voor bestaande en nieuwe zorginnovatieprojecten met als doel om te komen tot uitwisseling van kennis en ervaringen, toetsing van scenario’s en verdere implementatie van succesvolle innovaties. Daarnaast kunnen de deelnemers op basis van wisselwerking nieuwe ideeën genereren voor zorginnovatie in Friesland die aansluiten bij bovengenoemde ontwikkelingen. Hierbij is ook van belang dat er sprake is van een adequate doorvertaling naar de arbeidsmarkt en het onderwijs wat betreft deskundigheid, competenties en drijfveren en de eventuele vormgeving van nieuwe zorgberoepen. Het platform fungeert ook als klankbordgroep en is een middel om te komen tot uitwerking en verdere implementatie van het advies van de commissie Kaljouw.

-4. In samenwerking met ketenpartners slaat Seker en Sûn de weg in naar nadere  invulling en implementatie  van de toekomstscenario’s richting 2030 in de vorm van een innovatieagenda. Ze bepaalt of er nieuwe zorginnovaties nodig zijn die naar verwachting vooral liggen op het snijvlak van digitale ontwikkelingen, domotica en andere manieren van werken door professionals.  De samenwerking tussen professional en cliënt, mantelzorger en vrijwilliger staat hierbij centraal. Voor de ontwikkeling van nieuwe interventies wordt nagedacht over voorstellen. Hiervoor kan men een in dit project opgenomen innovatiebudget aanspreken. Daarnaast is het mogelijk dat Seker en Sûn voor de invulling van de scenario’s kiest voor bestaande innovaties. De interventies kunnen dan geëvalueerd worden op basis van het analysekader Goede praktijken van het Verweij-Jonker Instituut.

-5. Bijstelling van de zorgvisie voor Friesland in 2025 op basis van de uitwerking en implementatie van het advies van de commissie Kaljouw en de uitkomsten van Seker en Sûn. De visie is hiermee een middel om de nieuwe ontwikkelingen in de zorg vast te leggen in een gedeeld beeld dat een bijdrage kan leveren aan verdere implementatie en borging.