Seker en Sûn

Het project Seker en Sûn is gericht op de verdere uitwerking en invulling van het advies van Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen ( de commissie Kaljouw) in Friesland: ‘Naar een nieuwe zorg en zorgberoepen’. Het advies sluit aan bij allerlei ontwikkelingen in Friesland rondom de zorg, zoals de vergrijzing en daarmee samenhangend een hogere zorgvraag. De zorgvraag van de burger en patiënt neemt een belangrijke plaats in binnen dit project. Bovendien worden de consequenties benadrukt van de nieuwe zorg voor de arbeidsmarkt en het voorbereidende onderwijs ten aanzien van benodigde competenties en de beroepenstructuur. Het initiatief is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de provincie Fryslân​.​

Dit project is gericht op de invulling van zorgarrangementen die nodig zijn om aan de zorgvraag in 2030 te kunnen voldoen. Zorginnovaties kunnen hier deel van uitmaken.  De benodigde beroepen, deskundigheid, beroepsvaardigheden en vaardigheden voor burgers  worden nader uitgewerkt met het MBO- en HBO-onderwijs en met werkgevers in de zorg. Men werkt hiertoe onder meer samen met de Broedplaats Fryslân en het Zorgpact. Innovaties kunnen nader met het MKB ontwikkeld  worden en hebben daarmee positief effect op de werkgelegenheid in Friesland.

Naar aanleiding van het advies van de Commissie Kaljouw en door de geschetste ontwikkelingen rondom de zorg (o.a. een stijgende zorgvraag en de gevolgen voor de arbeidsmarkt) werkt het project aan de invulling van scenario’s voor een efficiënte en effectieve inrichting van de zorgarrangementen. 
Er wordt rekening gehouden met beperkte middelen en men brengt hierbij de gevolgen voor het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in kaart (gewenste competenties, beroepenstructuur). De focus ligt op de domeinen voorzorg, gemeenschapszorg en laagcomplexe zorg, omdat hier veel mogelijkheden liggen voor zorginnovaties wat betreft efficiëntie en besparingen.

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord Nederland is hoofdaanvrager van dit project vanwege haar brede vertegenwoordiging binnen de kennisinstituten in Noord Nederland en haar expertise op het gebied van publieke gezondheid en zorg. GGD Fryslân is penvoerder van de werkplaats. 
Venturaplus is als medeaanvrager een netwerkorganisatie van werkgevers- en onderwijsinstellingen met als doel om de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn zo goed mogelijk te laten functioneren. Zorgbelang Fryslân vertegenwoordigt als medeaanvrager het perspectief van de burger en patiënt.