Meer zorg in eigen omgeving

Hoe kunnen mensen door goede ondersteuning langer verantwoord en veilig thuis blijven wonen? Door goede samenwerking tussen verschillende betrokken partijen en inzet van slimme technologie en eHealth toepassingen, zoals beeldschermzorg en domotica. Digitale infrastructuur (bijv. 5G) speelt hierbij een belangrijke rol. 

De regiegroep gaat aan de slag om actieve lokale initiatieven los te trekken en te ondersteunen en mee te helpen om de (bestuurlijke, financiële en infrastructurele) hobbels weg te nemen. Initiatieven hebben bijvoorbeeld betrekking tot verblijfsvoorzieningen, dagbesteding en behandeling. Hoe de exacte invulling van het thema zal zijn is afhankelijk van de lokale context. Er zal maatwerk geleverd worden: zorg in de buurt op Groningse (plattelands) wijze!

Er zal worden gekeken worden naar wat er aan slimme aanpassingen gedaan kan worden om in de thuissituatie zorg te bieden. Belangrijk is dat de zorgvraag van een individu het uitgangspunt vormt.  Niet iedereen kan zelf zorg organiseren of regie voeren op de eigen gezondheid. Waar het thuis, ondanks ondersteuning, niet meer kan moeten er ook dichtbij mogelijkheden zijn om ergens terecht te kunnen.

Om zorg beschikbaar te houden in het gebied zullen er lokale voorzieningen moeten zijn die nauw samenwerken met regionale expertisecentra. Ook is een goede verbinding van de informele en formele zorg van groot belang. Er bestaan al talloze initiatieven in het gebied waar bewoners met elkaar naar oplossingen zoeken en de uitvoering zelf oppakken, al dan niet in samenwerking met traditionele zorg. Hoe kunnen professionals aansluiten bij deze bewegingen van onderop en hoe geven we deze concepten gezamenlijk vorm? Bij het inrichten van dit aanbod ligt er ook een rol van gemeenten om meer onderlinge samenwerking zoeken, in relatie tot de transformaties in het sociale domein (participatie, WMO en jeugdhulpverlening).

Aanjager: Karin van der Vries, directeur bestuurder van De Hoven.