Samenwerken loont: terugblik op een geslaagde werkbijeenkomst zorgtechnologie in Assen

vrijdag 22 juni 2018

  • HANNN

Vrijdag 1 juni werd op initiatief van de kopgroep Zorg en Innovatie Assen in samenwerking met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) een bijeenkomst georganiseerd om aan de slag te gaan met vraagstukken op het gebied van technologie in de zorg: Hoe kun je positieve impact bereiken voor de eindgebruiker en de zorgprofessional en tegelijkertijd er voor zorgen dat er aan wet- en regelgeving wordt voldaan en dit geen rem vormt op innovatie?

De ontwikkelingen naar steeds persoonlijkere zorg gericht op eigen regie en langer, veilig en verantwoord in eigen omgeving te kunnen blijven wonen in combinatie met de nieuwe wet- en regelgeving (o.a. de AVG) bleek een goed moment om kansen en belemmeringen in kaart te brengen. We kijken terug op een inspirerende ochtend waar we samen met professionals van zorginstellingen, technologiebedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen en belangenorganisaties in gesprek zijn gegaan. Centraal stonden de vragen: “Wat levert technologie op?” en “Welke drempels ervaar je om technologie toe te passen? En, “Wat en wie is er nodig om verder te komen?”

Na een inleiding van Eric Lanooy van de kopgroep Zorg en Innovatie Assen volgden presentaties van Bart Scheerder, directeur van het dHealth Lab en Jasper Gevers, advocaat bij De Haan Advocaten en Notarissen. Bart benadrukte dat de AVG juist ook mogelijkheden biedt voor innovatie en hoe belangrijk het is dit moment aan te grijpen om samen de kansen in kaart te brengen. Als voorbeeld noemde hij de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), een middel om gezondheidsdata bij elkaar te brengen. Dit faciliteert meer eigen regie, kennis van de eigen gezondheid en leidt tot zorg op maat.

Jasper ging vervolgens dieper in op de gevolgen van de AVG in relatie tot technologie in de gezondheidszorg, waarbij hij ingegaan is op de gronden waarop persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens verwerkt mogen worden en wat de rechten en plichten zijn van de betrokken partijen. Jasper maakte ons bewust dat je altijd moet blijven nadenken waarom en voor wie je data verzamelt en dat je zorginnovaties toetst aan de wetgeving.

Hoewel de meeste deelnemers al volop bezig zijn met technologie en innovatie in de zorg blijkt het integraal doorvoeren ervan en daarmee samenhangende andere manieren van werken nog niet altijd even makkelijk van de grond te komen. Het vraagt een fundamentele verandering binnen organisaties, maar ook het gehele zorgnetwerk rondom een cliënt. Het volstaat niet om dit bij enkelen neer te leggen.

De voornaamste drempels die de deelnemers ervaren in de ontwikkeling en inzet van technologie zijn: Het gebrek aan visie op de rol van technologie; angst voor vernieuwing; en, gebrek aan overzicht van het aanbod en onvoldoende kennis om vervolgens een passende keuze te maken.

Om meters te maken op technologie in de zorg zijn er door de deelnemers gezamenlijk een aantal aanbevelingen geformuleerd waar de kopgroep samen met het brede zorgveld mee aan de slag kan:

  1. Adviseer, faciliteer en wissel kennis uit over een visie op technologie
  2. Creëer een lerend netwerk voor bevorderen van samenwerking en faciliteer ontmoetingen
  3. Betrek patiënten
  4. Betrek onderwijs, op alle niveaus en richt het curriculum ook meer op technologie
  5. Betrek ondernemers
  6. Organiseer een hackathon
  7. Maak werk van ontschotting in financiën en ontschotting van sociale structuren

Voor bijna alle aanwezigen staan technologie en innovatie in de zorg gelijk aan verbetering in kwaliteit en efficiency. Maar implementatie en acceptatie gaan niet over een nacht ijs. Daarom als laatste aanbeveling: Hou vol en zet door. Voor deze verandering is een lange adem nodig. Maar door samen te werken kan er veel bereikt worden.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network