Lidmaatschap

Samen met het Zorg Innovatie Forum (ZIF) coördineert het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) sinds 2014 de uitvoering van het netwerk regio Noord.

In provinciaal georganiseerde regiotafels bespraken vertegenwoordigers van ouderen en organisaties uit diverse domeinen de speerpunten voor 2015-2016 en hoe de NPO-projecten hierbij betrokken kunnen worden. In drie regiotafels is in het najaar van 2014 verkend welke thema’s men geagendeerd wil zien en hoe hieraan opvolging te geven. Er is daarbij tevens geïnventariseerd hoe gebruik kan worden gemaakt van de opbrengsten van de projecten die ontwikkeld zijn in het NPOI programma (2011-2013) en die succesvol, doelmatig en effectief zijn gebleken. Ze worden samen met ouderenvertegenwoordigers en de netwerkleden toepasbaar gemaakt voor diverse praktijk­situaties en breed geïmplementeerd.

De focus ligt op het daadwerkelijk creëren en ondersteunen van betere ouderenzorg en het onderscheidend kenmerk is dat de behoefte van ouderen en hun actieve participatie centraal staat. Dit heeft gevolgen voor herin­richting van zorg, met meer aandacht voor welzijn en vitaliteit en onderwijs. Het sluit aan bij de kanteling van de zorg, de decentralisaties en de transformatie naar een participatiesamenleving met meer aandacht voor eigen regie en zelfzorg.

Waarom meedoen aan het Programma Ouderenzorg Regio Noord?
1. U krijgt een plek aan de regiotafel in uw provincie (resp. Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel). Deze regiotafel wordt driemaal
    per jaar georganiseerd met onder andere de volgende onderwerpen:

 • Bespreking van de relevante thema’s voor het toekomstbestendig maken van effectieve ouderenzorg, met als doel te bepalen hoe dit in de praktijk gebracht kan worden en wie daar uitvoerende verantwoordelijkheid voor willen dragen.
 • Uitwisseling ondersteuningsmogelijkheden.
 • Kennis uitwisseling over landelijke en regionale ontwikkelingen.
 • Verkenning subsidiemogelijkheden.

2. Aan de slag met de meest kansrijke initiatieven die voortkomen uit de regiotafels en worden ondersteund met de volgende
     activiteiten:

 • Ouderenpanel en klankbordgroepen met ouderen.
 • Ondersteuning bij implementatieplannen en subsidieverwerving.
 • Netwerk van schrijvers/fondsenwervers van partners verbinden.
 • Subsidiescan.
 • Ontwikkeling en opschaling van projecten.
 • PR en communicatie via o.a. website en nieuwsbrief.

3. Jaarlijks wordt een noordelijke netwerkbijeenkomst georganiseerd met:

 • Toonaangevende sprekers.
 • Presentatie van de resultaten van de afzonderlijke regiotafels (lessons learned).
 • Pitches van succesvolle voorbeeldprojecten.
 • Subsidievoorlichting.
 • Volop gelegenheid tot netwerken.

Lidmaatschap
Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord houdt zichzelf in stand op grond van de gezamenlijke ervaren meerwaarde. De bijdrage per partner bedraagt € 2.000,- per jaar.

Hiermee worden de volgende kosten gedekt:

 • Onkostenvergoeding actieve ouderen en vrijwilligers.
 • Organisatie regiotafels en noordelijke bijeenkomst.
 • Organisatie Ouderenpanel en klankbordgroepen.
 • Ontwikkeling kansrijke projecten.
 • Subsidiescan.
 • Vertegenwoordiging Noord-Nederland in nationaal NPO-netwerk.
 • Onderhouden van contacten met ZonMw en andere subsidieprogramma’s.

Voor reeds bestaande leden van HANNN en ZIF is het NPO lidmaatschap onderdeel van hun participatie. Voor meer informatie over ons lidmaatschap en aanmelding kunt u contact opnemen met Nanuschka Csonka info@zorginnovatieforum.nl of Allette Snijder allette.snijder@hannn.eu

Manifest van de thuiswonende oudere

Het 'Manifest van de thuiswonende oudere' bevat 10 uitspraken van thuiswonende ouderen.

De uitspraken zijn gebaseerd op interviews die zijn gehouden in het kader van het project '10 proeftuinen woonservicegebieden' (de Kam e.a. 2012).