Beter Oud

De website van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is overgegaan in de website BeterOud.nl. BeterOud heeft als doel om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren door innovatieve instrumenten en aanpakken beschikbaar te maken. Deze innovaties zijn ontwikkeld door en voor professionals en onderzoekers, in nauwe samenwerking met ouderen zelf. 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg wil de samenwerking in de ouderenzorg verbeteren. Het programma (2008-2013) financierde de oprichting van regionale netwerken. Hierin participeren partijen die een rol hebben in de zorg voor en het welzijn van ouderen, zoals de huisarts, verpleeg- en verzorgingshuizen, het ziekenhuis, de woningcorporatie, de apotheek, de thuiszorg, de gemeente en de verzekeraar. De ouderen zelf zijn ook in het netwerk vertegenwoordigd. Eerst moesten de partijen de regionale samenwerking op bestuurlijk niveau goed regelen. Daarna konden zij bij het programma subsidie aanvragen voor projecten waarmee zij de zorg voor en het welzijn van ouderen gaan verbeteren. Besloten is om het Nationaal Programma Ouderenzorg met drie jaar te verlengen (2014-2016). Het programma krijgt in totaal negen miljoen euro om de resultaten van de ongeveer 75 projecten die zijn uitgevoerd breder te verspreiden en te benutten. Begin 2015 is de naam NPO gewijzigd naar Beter Oud.

Gezamenlijk nieuwe oplossingen bedenken
Het regionaal netwerk heeft een aantal grote projecten ontwikkeld om de zorg anders te organiseren. Deze projecten worden transitie-experimenten genoemd. De regio’s mogen daarbij over de grenzen van bestaande regelgeving en financieringsstromen heen denken. Alle netwerken stellen ook vast of de projecten het gewenste effect hebben. Daarnaast zijn kleinere onderzoeksprojecten uitgevoerd die aansluiten bij een transitie- experiment en die nieuwe kennis opleveren. Daarin is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar preventiemogelijkheden, betere diagnostiek en betere behandeling.

Samenwerking
De kracht van het programma is de regionale samenwerking. Ruim 650 partijen op het gebied van zorg, welzijn en wonen hebben, samen met ouderen de krachten gebundeld. Zij werken samen in acht regionale netwerken, geïnitieerd vanuit de universitair medische centra. 


Projecten en experimenten
Een groot deel van het geld van het programma gaat naar projecten en experimenten om de zorg anders te organiseren. Daar kunnen de regionale netwerken een voorstel voor doen. Zij mogen daarbij over de grenzen van bestaande regelgeving en financieringsstromen heen denken. En ze kunnen aanvragen indienen voor onderzoek naar preventiemogelijkheden, betere diagnostiek of behandeling. Opgedane kennis wordt uiteindelijk landelijk verspreid en ingevoerd. Daar is ook geld voor beschikbaar.

Meerwaarde aantoonbaar maken
Elke regio meet de uitkomsten van zijn projecten. Het gaat dan om de meerwaarde voor de oudere. Om die onderling te kunnen vergelijken, is er landelijk een vragenlijst ontwikkeld die bestaat uit een aantal uitkomstmaten.

Daarmee gaat elke regio de belangrijkste uitkomsten meten. Bijvoorbeeld of kwetsbare ouderen zelfredzamer zijn geworden en of ze hun kwaliteit van leven als beter ervaren.

Het betrekken van ouderen
De ouderen hebben binnen het programma een belangrijke stem. Hun problemen en wensen staan centraal. Ze praten mee over nieuwe onderwerpen en projecten. Zowel op regionaal als op landelijk niveau.
 

Nieuwe definitie van gezondheid

Arts-onderzoeker Machteld Huber beschrijft gezondheid als volgt:

Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.