Anders Oud 2030 (netwerk ouderenzorg regio noord)

Eind 2016 werd het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) afgerond. We staan echter aan het begin van grote veranderingen rond de organisatie van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen in hun thuissituatie en daarom gaan het Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) door met het ouderennetwerk en de regiotafels in regio Noord-Nederland onder de naam Anders Oud 2030.

Doel
Het doel van Anders Oud 2030 is om ouderparticipatie te bevorderen en te stimuleren en ouderen een krachtige stem te geven. Cruciaal hierbij is dat ouderen zelf heel actief zijn betrokken: initiërend, agenderend en uitvoerend. Hun stem is leidend door het hele programma heen in alle fasen. Hun ervaringen rond het ouder worden en behoeften zijn het uitgangspunt voor gezamenlijke interventies met de nadruk op het behouden van eigen regie in de thuissituatie.

Stem van de ouderen
De komende jaren willen we met Anders Oud 2030 de stem van ouderen nog veel meer kleur geven en qua samenstelling streven we naar een brede afspiegeling van de bevolking. Belangrijk is om goed te luisteren naar hun wensen en behoeften en die te vertalen tot diensten waar mensen zowel informeel als formeel een rol in spelen in wisselende samenstelling. Belangrijk aspect is ook de rol van hun naasten/mantelzorgers m.b.t. zorg die zij voor kwetsbare oudere mensen in de samenleving kunnen vervullen. De samenwerking met jongeren uit het onderwijs geeft nieuwe inzichten en perspectieven in hoe jongeren en ouderen elkaar in intergenerationele verhoudingen kunnen vinden. 
 

OuderenRegiotafels
De regionaal georganiseerde ouderentafels in vier provincies van Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) vormen een verbindende schakel. Het is een plek voor reflectie, binding en daadkracht, waar ouderen en diverse professionals uit de ‘systeemwereld’ elkaar ontmoeten en elkaar leren verstaan om nieuwe bruggen te slaan tussen hun ervaringsdeskundigheid en behoeften. Daarin hebben we professionals en hun vakmanschap hard nodig. De thema’s worden veelal ingeleid door wetenschappers van UMCG, universiteit of Hogescholen en de uitkomst van een tafel zijn veelal concrete werkafspraken.
Ook zijn de tafels broedplaatsen van projectideeën die in subgroepen nader worden uitgewerkt en waarvoor aanvullende financiering wordt gezocht. In subgroepen worden thema’s nader uitgewerkt en geïmplementeerd, aangezien de regionale context van groot belang blijkt voor effectiviteit van duurzame implementatie. 

Vraaggestuurd
Vragen die ouderen bezighouden staan centraal. Hoe houd je ook in een kwetsbare situatie eigen regie over je leven? En wat betekent dat voor je kwaliteit van leven? We richten ons op thuis-wonende ouderen, die te maken hebben met toenemende kwetsbaarheid en soms afhankelijkheid. We willen ouderen optimaal faciliteren in het voeren van hun eigen regie en hen samen met professionals te ondersteunen bij het implementeren van betere ouderenzorg in en rond de thuissituatie. 

Voor de concrete uitwerking van onderwerpen en thema's voor de regiotafels werken we actief samen met het ouderen- en seniorennetwerk van Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO), de Denktank 60+, Groningen Plus en SPONN (waarin ouderen vanuit ouderenbonden zijn verenigd). Daarnaast zijn er ouderen op persoonlijke titel aanwezig, die het gewoon leuk vinden om hieraan deel te nemen.

Naast ouderen nemen ook partners uit de ‘systeemwereld’ plaats in de regiotafels, zoals professionals vanuit zorginstellingen, welzijn, gemeenten, onderwijs, kennisinstellingen,  woningbouwcorporaties, etc. Dit voor optimale interactie in een (maatschappelijk (zorg)landschap dat sterk in beweging is en waar burgers in toenemende mate ook zelf initiatieven in ontplooien.

Meer informatie over onder andere de projecten en de organisatie van Anders Oud 2030 leest u op de website. Wordt ook lid van Anders Oud 2030!