Positieve Gezondheid & burgerinitiatieven?

dinsdag 17 juli 2018

  • HANNN

In het kader van haar afstuderen heeft onze collega Sanne het afgelopen collegejaar onderzoek gedaan in hoeverre het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid een bijdrage kan leveren in de ontwikkeling van burgerinitiatieven.
Hieronder leest u haar verhaal!

Dit onderzoek is uitgevoerd in het (pilot)dorp Baard in Friesland.
Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, in 2016, bleek dat 39 procent van de Friezen ouder dan 65 jaar aan heeft gegeven matig tot zeer ernstig eenzaam te zijn. Ik heb voor Baard gekozen omdat uit het onderzoek bleek dat het hoogste percentage eenzame ouderen gemeten werd in vijf gemeenten, waaronder de gemeente Littenseradiel.
Baard valt sinds januari 2018 onder de gemeente Leeuwarden, voorheen onder de gemeente Littenseradiel. Bovenstaande onderzoeksresultaten sluiten niet aan bij de uitgangspunten zingeving en sociale cohesie van een Blue Zone.

Werkwijze & resultaten

Gedurende drie weken heb ik alle data verzameld door bij de inwoners van Baard thuis aan te bellen om te vragen of zij wilden deelnemen aan het onderzoek. Voordat ik begon had ik een flyer ontworpen en rondgebracht zodat de inwoners op de hoogte waren van het onderzoek.

28 respondenten hebben deelgenomen aan het onderzoek. Zij hebben, samen met mij, het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid (MPG) ingevuld en er werd een kort interview afgenomen.
Bij het invullen van het gespreksinstrument MPG gaf ik de respondent 7 stellingen per gezondheidsdimensie (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren), hierop scoorden zij zichzelf met een cijfer van 0-helemaal oneens tot 10-helemaal eens.
Hier kwam een totaalscore uit waardoor de respondenten zicht kregen op hun positieve gezondheid.

In het interview werd de omschakeling gemaakt naar burgerinitiatieven. Er werd gevraagd in welke van de zes gezondheidsdimensies zij verandering aan zouden willen brengen? Oftewel: waar heb je zin in? Hierbij hoef je je niet op de laagst gescoorde pijler te richten, maar op een pijler waar jij mee aan de slag wilt! Want wanneer je iets doet wat je leuk vindt/waar je energie van krijgt dan werkt dit positief door op andere pijlers. Bijvoorbeeld wanneer je last hebt van een slaapprobleem (lichaamsfuncties), maar je wilt graag deel uitmaken van de wandelclub in het dorp (meedoen) dan kan het zijn dat je door het bewegen en de sociale contacten van de wandelclub je slaapprobleem verminderd of oplost. Omdat je je richt op waar je energie van krijgt in plaats van op je probleem.“En dat is flauwekul wat ik nu ga zeggen, soms dan denk ik weleens bij mezelf het ontbreekt mij aan de tijd. Maar je moet altijd tijd reserveren voor bepaalde dingen (wil verandering aanbrengen in ‘meedoen’).”

Vervolgens werd er gevraagd of de respondenten naar aanleiding van de door hun gekozen gezondheidsdimensie ook ideeën hebben voor burgerinitiatieven.“Ja als het alleen over Baard gaat eigenlijk twee dingen, één is we dreigen alle huurwoningen kwijt te raken en dat is een groot probleem want jongeren kunnen hier dan niet blijven. Dat betekent dat het hier nog sneller vergrijst en dat vind ik echt een groot probleem. En dan in relatie daartoe, openbaarvervoer neemt steeds verder af. Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat mensen toch naar het station kunnen en allerlei dingen kunnen regelen. Net gister weer mensen aan de telefoon gehad die al een week ziek zijn en nauwelijks opgevangen worden, blijkbaar niemand opgevallen. En daar moeten we wat mee en dat kun je niet allemaal verstoppen in een app of een dorpsding, dan moet je echt contact met elkaar hebben (‘ouderenvervoer’ en ‘behoud huurwoningen’).”

“Ja, nou ja, ik vind dat nog wel heel ver van mijn bed een burgerinitiatief hierover (‘geen idee’).”

“Nou qua burgerinitiatief zou ik niet direct iets weten, nee (‘geen idee’).”

Conclusie

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de inwoners van Baard, over het algemeen, gelukkig zijn met zichzelf en hun leefomgeving en dat het gespreksinstrument uitnodigend en van waarde is voor een individu voor een korte reflectie op zichzelf. Het creëert bewustwording, inzicht en het levert bijzondere gesprekken op. De omschakeling van zelfreflectie naar burgerinitiatieven ontwikkelen was te groot. Het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid levert, op korte termijn, geen bijdrage in de ontwikkeling van burgerinitiatieven.

Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar sanne.vd.kamp@hannn.eu

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network