Lessons Learned - Aanbevelingen uit de bijeenkomst van 30 maart jl.

donderdag 12 mei 2016

 • Zorg Innovatie Forum

“Welke lessen kunnen we leren van burgers die tussen wal en schip dreigden te vallen, in het zorgtransformatieproces. Wat vraagt dat van een nieuw lokaal samenspel, nieuwe inzichten, cultuur, verhoudingen en werkwijzen tussen burgers, professionals van instellingen en gemeente?”

De bijeenkomst Lessons Learned op 30 maart jl. was een vervolg op een eerdere succesvolle bijeenkomst die georganiseerd is in Emmen. Het doel van de bijeenkomst was om a.d.h.v. casuïstiek het inhoudelijk gesprek te voeren tussen zorginstellingen, gemeenten, onderwijs en andere partners in het sociaal domein over hoe men elkaar beter kan ondersteunen na de recente transities in de zorg. De avond startte met een lezing over weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarna werd een drietal geselecteerde casussen besproken (over dementie, LVB, en multiculturele problematiek), die de basis vormden voor een interessante en waardevolle discussie. Een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen die volgden vanuit deze avond vindt u hieronder.

Hoofdlijn aanbevelingen vanuit bespreking casuïstiek

 1. Het blijkt heel belangrijk om door te vragen en aandacht te besteden aan de ‘vraag achter de vraag’: waarom ontstaat in situaties onbegrip, verzet of wordt (professionele) hulp geweigerd? Doorvragen kan helpen om beter de essentie van het probleem te begrijpen en daardoor beter hulp te bieden.
 2. Veel kansen liggen er in de preventieve sfeer. In de oplossing ‘aan de voorkant’ zou nog veel meer gebruik gemaakt kunnen worden van inzet van vrijwilligers.
 3. Een goede samenwerking tussen partijen in het sociale domein is essentieel voor het creëren van een stabiele basissituatie. Dat is voorwaarde om volgende stappen te zetten bv. naar participatie.
 4. Bij dementie kan het vroeger inzetten van deskundige expertise mogelijk voorkomen dat mensen naar een verpleeghuis moeten verhuizen. Deze inzet van hoogwaardige deskundige expertise in het begin zou later dan waarschijnlijk kunnen worden teruggebracht
 5. Belangrijk is ook de signalerende functie vanuit de thuiszorg om problemen die zich later in ernstige mate voor deden, wellicht te kunnen voorkomen.
 6. In de opleiding van verpleegkundige zou meer aandacht besteed moeten worden aan de signalerende functie van de wijkverpleegkundige ‘nieuwe stijl’.
 7. Bij multiculturele situaties werd gesuggereerd om aanvullende ondersteuning in te zetten vanuit een andere culturele achtergrond (een ‘rolmodel’), die vanuit zijn of haar ervaring voor meer begrip en acceptatie had kunnen zorgen en daarmee voor een betere integratie. Dat creëert ruimte voor meer wederzijds begrip en is van toegevoegde waarde op bestaande professionele zorg.
 8. Samenwerking tussen (plattelands-)gemeenten over inkoop van dagbesteding kan helpen om mensen langer thuis te laten wonen. De stad koopt meer in en heeft meer uitwisselmogelijkheden, daar waar je op het platteland al heel snel tegen grenzen aanloopt. Maar in onderling overleg is er meer mogelijk.
 9. Ook is het belangrijk om in een vroege fase te kijken naar het informele netwerk rondom iemand met een zorgvraag en om een inschatting te maken van hoe de behoefte aan zorg over de tijd zal veranderen (dat zou kunnen met behulp van de zelfredzaamheidsmatrix).
 10. Vanuit de gemeente zouden wijkteams meer kunnen focussen op een ‘totaal zorgarrangement’, waarbij individueel wordt gekeken naar behoeften en mogelijkheden. Deze kunnen dan gerealiseerd worden door een combinatie van professionele hulp, informele zorg, en vrijwilligers. Informatieoverdracht (met toestemming van betrokkene) is daarbij cruciaal.
 11. Informatievoorziening vanuit gemeente, andere instanties en professionele zorg moet afgestemd zijn op de ontvanger: gebruik daarbij minder moeilijke woorden en geef overzichtelijke aanwijzingen over waar (en bij wie) informatie te verkrijgen is.
 12. Bespreking a.d.h.v. casuïstiek (zoals bij de Lessons Learned bijeenkomsten) in een gemêleerde groep helpt om elkaar in een nieuwe context te leren kennen en te kunnen vinden.
 13. Het is goed om een ‘kristallisatiepunt’ met brede expertise te hebben voor vragen en problemen waar men tegen aanloopt en die niet makkelijk kunnen worden opgelost.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum