Congres Building the Future of Health - 1-4 juni 2016

donderdag 19 mei 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Het Zorg Innovatie Forum verzorgt op 1 juni a.s. een sessie tijdens het congres Building the Future of Health.

De zorg in Nederland verandert. Dat leidt op verschillende plekken tot nieuwe initiatieven, gebouwconcepten en samenwerkingsverbanden. Deze sessie geeft een overzicht van lopende projecten en nieuwe zorggebouwen die de afgelopen jaren zijn opgeleverd met een focus op Groningen en Friesland. Deze top-down sessie richt zich op initiatieven van twee zorginstellingen en een woningbouwcorporatie.

Door middel van drie presentaties en een workshop wordt een beeld geschetst van diverse nieuwe initiatieven in de zorg. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de presentaties.
Locatie van deze sessie is UMCG, Lokaal 16.

Drie presentaties en een workshop

1. Samen bouwen aan een gezond en gelukkig leven - Marianne van der Harten (De Noorderbrug)
Marianne van der Harten (1954) is voorzitter Raad van Bestuur van De Noorderbrug vanaf 2009. Zij leidt de organisatie op basis van een heldere visie, nadruk op professionaliteit en zelforganisatie (parallel aan de ontwikkeling van eigen kracht van cliënten), innovatie en de principes van lean management. Zij heeft orthopedagogiek gestudeerd, gevolgd door onder andere een masterstudie op het gebied van verandermanagement.

De Noorderbrug is specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (75%), doofheid en complexe problematiek (15%) of een chronische neurologische ziekte (10%). 400 cliënten (van 18-75 jaar) leven in een van de wooncentra, 1250 mensen wonen in hun eigen omgeving. Noorderbrug ondersteunt mensen in het ontwikkelen van eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie door middel van specialistische programma’s en behandeling. 
Van 2014-2015 is er in Groningen een reeds lang leegstaand kantorencomplex getransformeerd tot een bruisend ‘talenten en wooncentrum’ voor 100 cliënten. Het innovatieve karakter hiervan is uniek in ons land. Cliënten, hun familie en medewerkers hebben in alle fasen en aspecten van de bouw meegedacht via werkgroepen en klankbordgroepen. Elke cliënt heeft zijn eigen appartement met domotica.

2. Ouder worden is leuk - Ida van Marion (ZuidOostZorg) en Jentje Steegstra ( Van Manen en Zwart architecten)
Ida van Marion is sinds 2012 regiodirecteur van extramuraal en expertisecentra ZuidOostZorg en Sûnenz in Drachten en Dokkum. Met een master in management en innovation, is zij mede oprichter van Sûnenz, het eerste Anderhalvelijnscentrum in Nederland. Ida is trekker in het ontwerpen van innovatieve concepten in zorg en welzijn samen met inmiddels 80 externe partijen. Haar focus en gedrevenheid zit in de transitie van zorg naar ‘kunnen leven op de manier zoals je dat zelf wilt’, vanuit de eigen thuissituatie.

In de afgelopen jaren (vanaf 1992) heeft Jentje Steegstra verschillende bouwprojecten binnen Bertilla, en later Neibertilla/Sûnenz meegemaakt. Daarin heeft hij de ZuidOostZorg- organisatie ondersteund in het maken van keuzes, het organiseren van bouwprocessen en vooral het mede-waarmaken van een kwaliteitsslag in de ouderenzorg in algemene zin. Een nadruk hierbij ligt op huisvesting voor senioren. Met ZuidOostZorg is in al die jaren een speciale band ontstaan, op basis van vertrouwen en respect en de wil om met vaart, humor en ambitie gezamenlijk een goed product te realiseren.

3. Termunten - Termunterzijl: Recreatie, toerisme en woningbouw voor ouderen als antwoord op krimp - Hilde van Ree (Het Groninger Huis) en Sylvester Adema (Adema Architecten)
Hilde van Ree is vanaf 2007 directeur van Woonstichting Groninger Huis in Zuidbroek. In Oost-Groningen is al geruime tijd sprake van een bevolkingsdaling en sinds 2014 ook in toenemende mate van aardbevings­problematiek. Deze problematiek vraagt aandacht maar biedt ook kansen. Kansen die alleen benut kunnen worden door gerichte samenwerking met andere partijen. Groninger Huis werkt altijd vanuit haar volkshuisvestelijke opdracht maar wel in relatie met andere maatschappelijke partijen. Participatie van bewoners staat daarbij centraal. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van thuis­technologie, generatiebestendig wonen, diverse duurzaamheidsprojecten en het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten.

In de dorpen Termunten & Termunterzijl is getracht door samenwerking kansen te vinden in een regio die te maken heeft met krimp, vergrijzing, ontgroening en aardbevingsproblematiek en om mogelijke negatieve consequenties voor de leefbaarheid op te vangen. Samen met bewoners, huurders en ondernemers (waaronder Heuvelman Projecten en Architectenbureau Adema, de gemeente Delfzijl en Groninger Huis) is aansluiting gezocht op het thema recreatie & toerisme. De doelstelling is het verbeteren van de leefbaarheid om deze dorpen weer toekomstbestendig te maken. Zo is een hotel gerealiseerd met een restaurant en 27 kamers, zijn er generatiebestendige woningen gebouwd en is het Visserijmuseum gerealiseerd. 

Workshop: SintJan Kloosterburen - Anne Hilderink (initiator en ontwikkelaar) en Moriko Kira (architect)
SintJan is een burgerinitiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen. Het plan is om wonen, werken, zorg en cultuurbehoud zodanig met elkaar te verbinden dat het dorp en de leefbaarheid versterkt wordt en de geschiedenis voor de toekomst bewaard blijft. 

Het SintJanplan wordt gezien als een belangrijke nieuwe werkwijze in dunbevolkt plattelandsgebied om vitaliteit en leefbaarheid te behouden. De huidige beleidskeuzes van overheid en instanties zijn gericht op stedelijk gebied en groei. De ontwikkeling van SintJan is gericht op continuïteit van kleine gemeenschappen op het platteland.
Moriko Kira heeft als gastprofessor op de Kobe Universiteit in Japan studie gedaan met studenten op Kloosterburen. In deze workshop zullen Moriko Kira en Anne Hilderink toelichten hoe belangrijk het is om vanuit verschillende disciplines samen te werken en geven ze inzicht in de resultaten tot nu toe. Beiden zijn ervan overtuigd dat de plattelandsproblematiek in de hele westerse wereld voor de komende jaren een grote beleidsopgave is. Dit is al zichtbaar in de zorg maar geldt ook voor andere voorzieningen. 
 

Site visits op 4 juni

De projecten die in de presentaties en de workshop worden besproken zijn op 4 juni te bezoeken. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website www.btofh.eu.
 

De laatste nieuwsbrief van Building the Future of Health is zojuist uitgekomen.
Lees het via deze link.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum