Anders Oud 2030

donderdag 11 mei 2017

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Op 2 november 2016 vond de laatste netwerkbijeenkomst van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) Regio Noord en Noordoost-Nederland plaats. Tijdens deze inspirerende en afwisselende dag was er volop aandacht voor ontwikkelingen in ouderenwelzijn en de bijdrage die ouderen daar zelf aan kunnen leveren. Het was de afsluiting van het NPO, maar we staan aan het begin van grote veranderingen rond de organisatie van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen in hun thuissituatie .
Daarom gaan het Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) dit jaar samen met betrokken ouderen door, met het organiseren van regiotafels onder de naam Anders Oud 2030.

In het Kaderplan Anders Oud 2030 hebben we de agenda voor de komende drie jaar verwoord. We werken voor de concrete uitwerking van onderwerpen actief samen met het ouderen- en seniorennetwerk van Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO), de Denktank 60+, Groningen Plus, SPONN, waarin ouderen vanuit ouderenbonden zijn verenigd, en daarnaast ouderen op persoonlijke titel, die het gewoon leuk vinden om hieraan deel te nemen.

Aan de regiotafels ontmoeten diverse ouderen en professionals elkaar die werkzaam zijn in zorg, het sociaal domein, de woningbouw en het onderwijs. De stem en behoeften van ouderen en een gedeelde taal, zijn bepalend voor de uitvoeringsagenda die we gezamenlijk opstellen en uitvoeren. Ouderen geven andere accenten aan en bieden aanvullend perspectief, waar professionals graag over geïnformeerd willen worden om rekening mee te kunnen houden, in een samenleving die verandert en steeds meer inzet van mensen zelf en hun omgeving vraagt. Uitwerking van thema’s is maatwerk en vraagt inzicht in lokale verhoudingen. Daarvoor organiseren we kleinere subgroepen met professionals en actieve en betrokken ouderen. We sluiten in de uitvoering zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande netwerken en initiatieven.

Met de wensen en behoeften van ouderen als uitgangspunt geven we gezamenlijk invulling aan oplossingen om zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal thuis te wonen. Hierin worden de levens­domeinen wonen, zorg, zingeving, participatie en welzijn in onderlinge samenhang bekeken. Uitgangspunt hierbij is het stimuleren van positieve gezondheid, zoals gedefinieerd door Machteld Huber. Daarnaast betrekken we er de uitgangspunten van de ‘man made blue zones of Ikigai’ bij, waarvan gezonde voeding, beweging en erbij horen belangrijke elementen zijn.

Voor meer informatie over Anders Oud 2030 en de mogelijkheden om lid te worden van dit netwerk klikt u hier.

Aan de nieuwe website wordt nog gewerkt.