Middagsymposium ‘‘Veranderende zorg: wat doet het met de zorgprofessional’

  • NHL Theater, Leeuwarden
  • HANNN

Wij nodigen u van harte uit voor het middagsymposium ‘Veranderende zorg: wat doet het met de zorgprofessional’. Dit symposium brengt Werkveld, Studenten en Opleiding bij elkaar: een unieke mix van ervaring & nieuw elan, van theorie, onderzoek & praktijk.

Programma

13:00 Inloop, koffie en thee
13:30 Welkom
13:31 Opening door Jan van Iersel, College van Bestuur NHL Hogeschool

13:35 Plenaire sessie:
A. De contouren van de zorg in 2030
De zorg is volop in beweging. En niet alleen de zorg, ook het sociale domein zit midden in een transitie. De Commissie Innovatie Zorgberoepen en –opleidingen adviseerde de minister in 2015 over de contouren van de zorg in 2030. Het advies beschrijft een toekomstig zorgsysteem dat niet langer alleen uitgaat van ziekte en de bestrijding ervan, maar dat zich richt op positieve gezondheid, waarbij de inzet gericht is op het functioneren van de burger als geheel, en waarbij de vraag van de burger het aangrijpingspunt is van de zorg.

Dat betekent veel voor hoe professionals werken. Zij zijn anders opgeleid en werken volgens de normen die in het verleden zijn opgesteld.

Klaus Boonstra gaat nader in op deze veranderingen en bespreekt wat je er als professional zelf mee kunt in deze overgangsfase.

Klaus Boonstra, directeur bestuurder College Zorg Opleidingen en projectleider Broedplaats Friesland.

B. Veranderende zorg en de nieuwe zorgprofessional; wat zijn de grootste veranderingen in het onderwijs?
Petra Huizenga geeft u een toelichting op deze vier veranderingen en gaat hierover graag met u in discussie:
•             T-shaped professionals;
•             Innovatieve en onderzoekende HBO professionals;
•             Zorgtechnologie;
•             Gerontologie en Geriatrie.

Petra Huizenga, docent Instituut Zorg & Welzijn, promovendus Talmalectoraat Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd, NHL Hogeschool.

C. Vragen en mogelijkheid tot discussie
Wat is uw visie op veranderingen in de zorg en de consequenties voor de zorgprofessional? Welke kansen en (on)mogelijkheden ziet u in wat Petra Huizenga en Klaus Boonstra hebben verteld? Stel uw vragen!
14:35 Pauze & naar workshops

15:00 Parallelle workshops, verzorgd door studenten/docenten
I. Duurzame inzetbaarheid: Wat kan een zorginstelling doen om ervoor te zorgen dat medewerkers op duurzame wijze werken en blijven werken tot hun pensioenleeftijd, rekening houdend met de huidige en relevante ontwikkelingen in de zorgsector?

II. Technologie in de zorg: In hoeverre kan Google Glass in de toekomst van betekenis zijn voor de professionals binnen de ziekenhuizen in Noord Nederland?

II. Verpleegkunde: Hoe ervaren wijkverpleegkundigen de veranderingen in hun takenpakket als gevolg van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij binnen Nederland?

16:30 Plenaire terugkoppeling
17:00 Afsluiting en netwerken

NHL en HANNN bieden u dit middagsymposium aan vanuit het onderlinge partnerschap en vanuit beider betrokkenheid bij het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid …’.

Wij heten u op 22 januari van harte welkom. U kunt zich voor het symposium aanmelden via de HANNN-website: http://www.hannn.eu/agenda/middagsymposium-veranderende-zorg-wat-doet-het-met-de-zorgprofess

Met hartelijke groet,

Daan Bultje
Directeur HANNN 

Janneke van Duuren                                                                
Business Administration, Minor Human@Work                            

Janneke Metselaar
Instituut Zorg en Welzijn, Lectoraat Zorg voor Jeugd

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network