Healthy Lifestyle

“De stijl van leven waarmee burgers meer kans maken op gezond en gelukkig ouder worden”

Dit is de definitie van de Healthy Lifestyle die binnen het programma wordt gehanteerd. Een gezonde leefstijl heeft een enorme invloed op de manier waarop mensen ouder worden. Het heeft een brede betekenis en betrekking op vrijwel alle facetten in het dagelijks leven zoals: wonen, werken, onderwijs, recreatie, voeding en bewegen.

De leefstijl wordt getoond door het gedrag van de burger en is grotendeels bepaald door opvoeding, omgeving, geestelijke/fysieke aanleg, maar ook door sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen in iemands omgeving. Dit geldt vooral voor de gebieden zorg, wonen en vrije tijd.

Partners binnen het programma (bedrijven in de regio, beroepsonderwijs, regionale overheden en individuele burgers) werken samen met HANNN aan het stimuleren en bevorderen, beter mogelijk en toegankelijk maken, ondersteunen, zichtbaar maken, leren, veranderen en bijsturen van deze leefstijl.

Het Healthy Lifestyle programma is een belangrijk programma binnen HANNN. 
Er wordt gekeken naar welke aspecten een positieve bijdrage kunnen leveren aan een gezonde leefstijl dan wel het voorkomen of verminderen van een ongezonde leefstijl. Dit wordt gedaan door nieuwe combinaties te maken tussen zorg, wonen en vrije tijd. Tevens worden er nieuwe of verbeterde producten, processen, diensten en contexten ontwikkeld.

Opdracht vanuit HANNN

Namens HANNN is Ineke Delies sinds maart 2014 één dag per week werkzaam als programmaleider van het Healthy Lifestyle programma. Vanaf de start in 2009 is zij reeds betrokken bij HANNN als lid van de Raad van Advies en als lector Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie is ze verbonden aan het Alfa-college en Stenden Hogeschool.

 

Programmalijnen

In co-makerschap wordt de nadere inrichting gemaakt. Dit houdt in dat voorlopers & volgers en interessante, kansrijke projecten kunnen aanhaken op lijnen die binnen het programma als ordeningsprincipe gehanteerd worden. Deze lijnen worden Paraplulijnen genoemd en zijn als volgt:  

Lijn 1: Healthy Lifestyle & Hospitality
Lijn 2: Healthy Lifestyle in Wijk- en Regioteams
Lijn 3: Healthy Lifestyle & Werkgevers
Lijn 4: Info-oplaadpunten
Lijn 5: Healthy Lifestyle Internationaal

Meer hierover kunt u lezen onder het submenu Programmalijnen.

Voor wie interessant?

Healthy Lifestyle is interessant voor (overheids)organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties die inhoudelijk betrokken zijn bij de thematiek en kansen zien om dit maatschappelijk dan wel economisch met activiteiten te ontplooien.

Bent u erin geïnteresseerd om partner in deze ontwikkelingen te zijn? Dan kunt u contact opnemen met Monique Pestman of Nick Cramer

 

Rol van HANNN

HANNN biedt een platform voor tal van partijen om creativiteit te benutten. Eén van de belangrijke ontwikkelingen daarbij is de verbinding tussen de kennisinstellingen, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, het MKB en de burgers die zich open stellen voor samenwerking en kennis willen gebruiken of ontwikkelen. Hierdoor worden activiteiten ontwikkeld die maatschappelijk en economisch kansrijk en relevant zijn.